فرهنگ طرفدارای تیمهای پرسپولیس و استقلال در جنت آباد

وضعیت کنونی داربی شده ۹۰ دقیقه بزن بزن تو زمین و یک هفته قبل و بعدش جنگ رسانه ای. جوریکه وقتی بازی شروع میشه اعصابا داغونه. بازیکنا میخان تلافی صحبتهای یک هفته گذشته رو بکنن، طرفدارا چه باشن تو استادی...