غرب تهران یا شرق تهران ؟

مسئله این نیست، چون اصلا مسئله ای نیست، مشخصه کدومش😎 کل‌کل میان بچه‌های غرب و شرق تهران همیشه وجود داشته، هر دو خودشونو بهترین می دونن و به ندرت حاضرند از دو سر غربی و شرقی تهران به سمت دیگر مهاجرت کن...